Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto Ajan Tase Oy
Kouvolankatu 21
45100 Kouvola
y-tunnus 1803547-1

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Asta Hulkkonen
040 520 4832
asta.hulkkonen@ajantase.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen markkinointi- ja työnhakijarekisteri

 

4. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Verkkosivujemme lomakkeiden kautta on mahdollista lähettää tarjouspyyntöjä ja työhakemuksia. Mikäli lomakkeen lähettäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa yhteystietonsa.

Käsittelemme pääasiassa tietoja, jotka olemme saaneet suoraan sivuston tarjouspyyntö- ja työnhakulomakkeiden kautta. Tietoja käytetään pääsääntöisesti Tilitoimisto Ajan Tase Oy:n palautevastaamiseen.

Henkilötietoja käsitellään noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä sovellettavaa pakottavaa lainsäädäntöä muutoksineen. Tietoja ei käytetä
automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin se on palautevastaamisen tai asiakassuhteen tai työsuhteen solmimisen kannalta tarpeen.
Tarjouspyyntölomakkeella kerätyt henkilötiedot poistetaan, kun tarjousprosessi on päättynyt. Työnhakulomakkeella kerätyt henkilötiedot poistetaan viimeistään puolen vuoden päästä hakemuksen jättämisestä tai jo aiemmin, jos työnhakijan tietoja ei ole tarpeen säilyttää.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus on yhteydenpito tarjouspyynnön tehneisiin asiakkaisiin ja työnhakijoihin.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut luovuttamasi henkilötiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas tai työnhakija luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietoja saatetaan teknisistä tai muista tiedon käyttöön liittyvistä syistä tallentaa Tilitoimisto Ajan Tase Oy:n puolesta tietoja käsittelevien ulkoisten
palveluntarjoajien palvelimille.

Kaikki henkilötietojen siirrot tehdään noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä sovellettavaa pakottavaa lainsäädäntöä muutoksineen.

 

9. Rekisterin suojaus

Tilitoimisto Ajan Tase Oy:n rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun
rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden tehtävät sitä edellyttävät.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).